Časté otázky

Provozní řád a bezpečnostní pokyny JumpPark Jarov

Provozovna:

JumpPark Jarov

Adresa provozovny:

Na Jarově 2 Praha 3 Žižkov, 130 00

Provozovatel:

JumpPark s. r. o.
IČO: 03479897
Sídlo Veselská 699, Praha 18 199 00
Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232382

 

Čl.I.
Obecné povinnosti

 • 1. Provozní řád a bezpečnostní pokyny JumpPark Jarov jsou závazné pro všechny návštěvníky parku.
 • 2. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do prostoru trampolín seznámit s tímto provozním řádem a bezpečnostními pokyny. Vstupem do prostoru trampolín návštěvníci s tímto provozním řádem souhlasí a berou jej na vědomí.
 • 3. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu a zejména dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v prostorách všech atrakcí parku.
 • 4. Vstup do prostoru trampolín je možný jednotlivě nebo ve skupinách. 
 • 5. Vstup jednotlivců do prostoru trampolín:
 • 5.1. vstup je zakázán dětem pod 110 cm - mohou skákat pouze ve vyhrazené hodiny pro rodiny s dětmi do 140 cm každou neděli od 10:00 do 12:00 a každý všední den od 14:00 do 15:00.
 • 5.2. pro osoby do 12 let, je vstup možný pouze v doprovodu zákonného zástupce a jeho stálé přítomnosti v parku po celou dobu návštěvy. 
 • 6. Vstup osob ve skupinách zahrnující osoby ve výšce od 110 cm, ale mladší 18 let je možný pouze s dozorem osoby starší 18 let (včetně), která nese za osoby mladší 18 let odpovědnost. 
 • 7. Návštěvník souhlasí, že se v případě pochybností podrobí orientační dechové zkoušce na zjištění alkoholu.
 • 8. Návštěvník souhlasí, že se v případě pochybností dobrovolně zváží.
 • 9. V celém parku platí zákaz kouření. 
 • 10. Návštěvník je oprávněn využít k uskladnění svých osobních věcí uzamykatelné skříňky. Provozovatel není odpovědný za škodu nebo odcizení věcí, která vznikne návštěvníkovi mimo uzamykatelné skříňky.
 • 11. Návštěvníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že areál je monitorován kamerovým systémem zaznamenávající obraz i zvuk, a to z důvodu bezpečnosti, ochrany majetku a zdraví.

 

Čl.II.
Podmínky vstupu do prostoru trampolín 

 • 1. Vstup do prostoru trampolín je z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen pouze v protiskluzových ponožkách a ve sportovním oblečení, který nebude ohrožovat ostatní návštěvníky nebo poškozovat zařízení parku. Zejména nesmí mít návštěvníci u sebe předměty, které ohrožují jejich zdraví a zdraví ostatních návštěvníků nebo by mohly poškodit zařízení parku, např. šály, řetízky, náramky, nože a jiné ostré předměty, žvýkačky, klíče, opasky, hodinky, náušnice, džíny s ostrými cvočky apod.
 • 2. Před vstupem do prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni vyprázdnit kapsy tak, aby neobsahovaly žádné nebezpečné předměty (zejména jakékoliv ostré předměty, mobilní telefon, klíče atd.).
 • 3. Návštěvníkům je doporučeno vstupovat do prostoru trampolín bez brýlí, za jejich poškození provozovatel neodpovídá.
 • 4. Je zakázáno do prostoru trampolín:
 • 4.1. vstupovat pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek,
 • 4.2. vnášet nápoje a jiné potraviny (nápoje si lze odložit na lavičkách před vstupem na trampolíny, jídlo si sníst v barové části parku u stolků),
 • 4.3. vstupovat se zvířetem.
 • 5. Každý návštěvník je povinen před vstupem do prostoru trampolín upozornit na veškerá zdravotní omezení, která by se mohla negativně projevit na zdravotním stavu při provozování sportovní činnosti.
 • 6. Vstup návštěvníka, který má respirační nebo infekční onemocnění je zakázán. Personál JumpPark Jarov si vyhrazuje právo nevpustit viditelně nemocné osoby do prostoru parku. 
 • 7. Vstup do parku je umožněn vždy v celou hodinu, po zhlédnutí bezpečnostního videa či vyslechnutí bezpečnostních instrukcí od zaměstnanců parku a pouze v protiskluzových ponožkách a ve sportovním oblečení. 

 

Čl.III.
Bezpečnostní pokyny chování v prostoru trampolín

 • 1. V prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti při sportovních aktivitách, nepřeceňovat své síly.
 • 2. V prostoru parku je při sportovních činnostech zakázáno:
 • 2.1. skákat na jedné noze, vždy skákejte na obou nohách naráz,
 • 2.2. odkládat jakékoliv předměty či oblečení na trampolíny,
 • 2.3. skákání dvojitých, trojitých salt či jakýchkoliv akrobatických prvků,
 • 2.4. sedat nebo lehat na trampolíny či dopadové plochy,
 • 2.5. přeskakovat na obsazenou trampolínu,
 • 2.6. jakékoliv zápasení s ostatními návštěvníky nebo jakákoliv jiná hrubost,
 • 2.7. strkání, běhání, nahánění se a závodění v celém parku (platí o mimo prostor atrakcí),
 • 2.8. klouzání se na svažující se stěně trampolíny, 
 • 2.9. vstupovat pod trampolíny a do zázemí parku,
 • 2.10. chytání, šplhání a věšení se na jakékoliv vyvýšené žíněnky nebo sítě,
 • 2.11. skákat na bezpečnostní žíněnky, které zakrývají konstrukci trampolín a pružiny, skáče se vždy uprostřed trampolíny,
 • 2.12. skákání nebo věšení se na oplocení,
 • 2.13. skákání salt, nebo jiných rizikových skoků je možné pouze pod vedením trenéra,
 • 2.14. na atrakci Slackline může být vždy pouze jedna osoba,
 • 2.15. Air track:
 • Mohou zde být maximálně dvě osoby,
 • Je zakázáno na něj pokládat věci, kromě žíněnek.
 • 2.16. Foampit:
 • Po skoku do Foampitu jej neprodleně opusťte,
 • Atrakci smí využívat pouze osoby nad 130 cm, od 150 cm se mohou skákat salta,
 • Je zakázáno se ve Foampitu schovávat, stavět z kostek hradby, či je vyhazovat z pěnové jámy,
 • Skákat do Foampitu je možné jen pokud v něm nikdo jiný není,
 • Předměty, které ztratíte v pěnové jámě, budou nalezeny až při její další plánované výměně.
 • 3. Návštěvníci jsou povinni na trampolínách skákat v bezpečných vzdálenostech od sebe, aby nedošlo ke vzájemnému střetu a případnému úrazu. Při odpočinku na vyvýšené části tzv. “pyramida”, je nutné věnovat pozornost ostatním skákajícím. Skákání z této části je možné pouze pokud na dané trampolíně nikdo neskáče.
 • 4. Na jedné trampolíně může skákat pouze jedna osoba - platí i pro delší trampolínové pásy.
 • 5. Maximální hmotnost skákající osoby je 110 kg.
 • 6. Při míčových hrách na trampolínách je nezbytné používat pouze míče poskytnuté provozovatelem, do míčů se nesmí kopat, nevybíjí se do hlavy a vrchní části těla, po zasažení míčem, opusťte prostor vybíjené.
 • 7. Návštěvníci nesmí jakkoliv poškozovat trampolíny a jiná zařízení nacházející se v prostoru parku.
 • 8. Při pádu nesmí návštěvník dávat ruce dozadu / za sebe / pod sebe, ale musí je držet při těle a bradu tlačit k hrudníku. Doporučuje se při skákání mít zavřená ústa a stisknuté zuby, aby  nedošlo k poranění jazyka.
 • 9. Pokud návštěvník pocítí jakoukoliv nevolnost nebo únavu je povinen přerušit sportovní aktivitu.
 • 10. Návštěvníci jsou povinni bezodkladně nahlásit personálu JumpPark Jarov:
 • 10.1. jakékoliv úrazy či jiné zdravotní komplikace své či jiného návštěvníka,
 • 10.2. jakékoliv poškození zařízení v prostoru trampolín a zázemí parku,
 • 10.3. závažné porušení tohoto provozního řádu a bezpečnostních pokynů.
 • 11. Návštěvník nebo příslušná odpovědná osoba návštěvníka (zákonný zástupce, dozor) bere na vědomí a souhlasí se zápisem úrazu, nehody a okolností se vznikem úrazu včetně svědků úrazu nebo nehody do knihy úrazů, kterou je provozovatel za tímto účelem povinen vést. Provozovatel prostřednictvím personálu JumpPark Jarov je povinen bezodkladně každý úraz nebo nehodu zapsat do knihy úrazů. 

Čl.IV.
Dodržování řádu, odpovědnost

 • 1. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu JumpPark Jarov.
 • 2. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby předcházel vzniku úrazu nebo škody.
 • 3. Všichni návštěvníci byli před vstupem na sportoviště s bezpečnostními pokyny seznámeni a vstupem do sportoviště se je zavázali dodržovat.
 • 4. V případě jakéhokoliv nedodržování bezpečnostních pravidel, pokynů pracovníků parku, poškozování zařízení nacházejícího se v parku nebo jiného nevhodného chování návštěvníka, je personál JumpPark Jarov oprávněný kdykoliv vykázat návštěvníka z parku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
 • 5. Pokud je zákazník přistižen při využívání trampolín a atrakcí mimo rezervovaný a zaplacený čas, doplatí plné vstupné další hodiny bez možnosti jejího doskákání. 
 • 6. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy nebo poškození způsobené vlastní nedbalostí, neopatrností, nezohledněním vlastního zdravotního stavu, svých možností a schopností nebo nedodržením tohoto provozního řádu a bezpečnostních pravidel. 

Při nedodržení bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu. Všichni návštěvníci byli před vstupem na sportoviště s bezpečnostními pokyny seznámeni a vstupem do sportoviště se je zavázali dodržovat.

UVEDENÁ BEZPEČNOSTÍ PRAVIDLA JSEM SI PŘEČETL, SOUHLASÍM S NIMI A CHCI REZERVOVAT ČAS

Platí u nás výškové omezení. Děti do 110 cm u nás mohou skákat pouze ve všední dny od 10:00 do 15:00 a v neděli od 10:00 do 12:00. 

Do 130 cm nesmí děti skákat do molitanové jámy, do 150 cm se do ní nesmějí skákat salta. 

 

Rezervace vám doporučujeme si udělat, bez ní Vám nemůžeme garantovat volné místo.

Vstup na trampolíny je povolen pouze ve sportovním oblečení bez zipů. Skáče se pouze v protiskluzových ponožkách. Na trampolině je zakázáno mít ostré věci- narámky šperky, hodinky, opasky ostré předměty v kapsách.

Lístky je možné rezervovat online, platí se však na místě v hotovosti, nebo kartou. V případě firemních akcí je možné vystavit fakturu.

Ano, v naší oddychové zóně si můžete dát kávu, něco malého na zub, připojit se k naší WiFi a pohodlně se dívat, jak Vaši přátelé/děti skáčou.

Ano, ale je NUTNÉ přijít aspoň 15 minut předem, abyste se mohli připravit a zhlédnout instruktážní video.

V případě , že se nemůžete dostavit, nebo chcete přijít v jiném čase, prosím, zrušte rezervaci pomocí odkazu v potvrzujícím emailu, který jste obdrželi, a poté si rezervujte jiný čas.

Prosím, dostavte se 15 minut před začátkem Vaší rezervace. Tento čas slouží pro Vaši pohodlnou přípravu, převlečení a promítnutí krátkého instruktážniho videa. Bez instruktáže není možné vstoupit na skákací plochu. V případě narozeninových oslav a firemních akcí doporučujeme dostavit se 20 minut před začátkem.

Skákat můžete celou hodinu. Pokud chcete skákat déle, je potřeba si rezervovat více hodin.

Nachází se u nás bar kde si můžete zakoupit malé občerstvení jako je káva, čaj, nealko, či něco malého na zub. Vlastní vodu si můžete donést.

Vstup na trampolíny je vždy v celou hodinu, 5 minut před časem rezervace probíhá instruktáž. V případě, že se nestihnete dostavit, můžete si rezervovat nejbližší volnou hodinu.

Ano, máme uzamykatelné skříňky. Vratná záloha na klíček do šatny je 100,-. Za věci odložené mimo šatní skříňky neneseme odpovědnost. Pro úschovu cenností využijte bezpečnostní schránky na recepci.

Ano, kromě komfortních šaten máme i pánské a dámské sprchy, které můžete po skákání využít.
Při skupinách 10 a více lidí je možné uplatnit slevu.
Ano, Wifi je pro naše zákazníky zdarma.
Ano, vyhrazená parkovací místa jsou vyznačená.

Max. hmotnost skákající osoby je 110 kg.

Neskákající doprovod pro sebe nemusí dělat rezervaci, neplatí vstupné. 

Děti můžete sledovat přímo u trampolín, nebo využít posezení u nás na baru. 

Ano, kartu předložte spolu s průkazem totožnosti na recepci při vstupu.  Jedná se o hodinový vstup bez doplatku. Využití je možné pouze na pobočce JumpPark Jarov. 

Nenašli jste otázku, napište nám.

Výhody jumpingu:

“Opakující se rytmický pohyb poskakování na trampolíně poskytuje jednoduchou metodu cvičení s dlouhodobým psychickým a fyzickým přínosem pro zdraví. Tyto výhody zahrnují zvýšení příjmu kyslíku a podporu detoxikace prostřednictvím plic, kůže a lymfy ”

Dr. Tina Wellman, v článku pro magazín Total Health

JumpPark a skákání

Trampolínový park je nový způsob pro lidi všech věkových kategorií, jak se bavit při cvičení a přitom udělat něco pro své tělo. Trampolíny od stěny ke stěně jsou spojené a tvoří jedno velké hřiště. Tato velká skákací plocha se dá použít na různé věci, například: volné skákání, aerobik (nebo jak říkame my: AIR-obik), skupinovou zábavu či teambuilding. Jsou zde také specializované zóny pro basketbal, vybíjenou a skoky do pěny, kde si můžete procvičit akrobacii a naučit se nové triky.

JumpPark zábava pro každého

Naším jediným cílem je poskytovat našim zákazníkům bezkonkurenční neporovnatelnou zábavu.
Jedinečným způsobem umožníme:
- rodinám strávit spolu kvalitní čas
- mladým lidem dopřát nový zážitek
- kolegům v práci lépe se poznat mimo kancelář

Všichni budou milovat naši „freejump“ zónu, pěnové bazény, kurty na vybíjenou a basketbalové koše!
Zažijete hodně zábavy bez ohledu na svůj věk a schopnosti. Nebudete ani vědět, že cvičíte!

JumpPark a zdraví

Nebylo by skvělé, kdyby jste našli místo, kde cvičení uplatníte bez toho, aniž by jste o tom věděli? Skákání využívá téměř každý sval ve Vašem těle, je zaměřené především na břicho, záda, ruce a nohy. Přinese Vám povznášející pocit svobody, který si udržíte.

KALORIE - S potenciálem spálit až 1000 kalorií za hodinu je JumpPark ideální sportovní zábava

Skákání na trampolíně posiluje celé tělo a je považováno za jedno z nejvíce prospěšných aerobních cvičení vůbec. Jumping zvyšuje tepovou frekvenci a posiluje svalové skupiny, které přispívají ke zdraví kardiovaskulárního systému. Při odrazu z trampolíny ucítíte větší sílu gravitace na Vaše svaly, výsledkem jsou posílená srdeční vlákna. S každým skokem je šest miliard buněk ve Vašem těle silnějších, zlepšuje se krevní oběh i Vaše kondice, takže můžete skákat víc a víc…

ZDRAVÍ - Jumping zlepšuje imunitní a lymfatický systém

Skákání pracuje v souladu s přírodním detoxem Vašeho těla, lépe známého jako lymfatický systém. Zdravý lymfatický oběh je schopný vyloučit více toxinů ven z těla a poskytuje imunitním buňkám lepší šanci v boji proti infekcím a nemocem. Když poskakujete, ventily v lymfatickém systému se otevírají a zavírají ve větší míře a ve Vašem těle dochází k důkladnému detoxu.

 • Snížení stresových hormonů v těle
 • Zlepšení metabolismu, který Vám umožní efektivněji zpracovávat živiny
 • Kvalitnější spánek
 • Rychlejší ztráta hmotnosti , 10 minut na trampolíně spálí tolik kalorií jako 30 minut běhání
 • Redukce celulitidy
 • Lepší rovnováha a větší síla vnitřních svalů
 • Posílená koordinace
 • Zlepšení imunitního a lymfatického systému

JumpPark a bezpečí

Pokud skáčete v rámci svých vlastních schopností a dodržujete naše pravidla, potom je cvičení na trampolínách bezpečné. Pružiny absorbují zhruba 80% z dopadu při doskoku, snižuje se tak tlak na kosti a klouby a minimalizuje se riziko zranění. Opakované cvičení na trampolíně buduje a posiluje kosti i Vaši sílu a ohebnost. Skákání proto může zlepšit rovnováhu, koordinaci, držení těla a zvýšit flexibilitu.

Návštěva JumpParku přináší zábavu a vzrušení na úrovni dle vlastního výběru. Nemůžeme se dočkat, až Vás přivítáme v našich dveřích. Pohled na oblohu je nyní minulostí. Zde v JumpParku, patří obloha Vám!